Et flot Teater i Stensved

S.D. 5/8-1948

Et flot Teater i Stensved

Premiere paa Filmen “Støt staar den danske Sømand”.

Fru Installatør A. Hass, Vordingborg, har, som meddelt erhvervet Stensved ny Biografteater, som hun overtog den 1. August. I aftes havde Teatret Premiere paa den nye danske Storfilm “Støt staar den danske Sømand” under den nye Indehaver. Forud var der en festlig Indvielse med en Række Indbudte. I en Pause blev der i Foyeren serveret Vin og Kransekage, og her bragte Borgmester L. Rasmussen, Sogneraadsformand Gothelff og biografejer Ingemann, Præstø, den nye Bevillingshaver deres Lykønskning med Haabet om, at det tagne Initiativ maatte faa sin belønning. Der blev for øvrigt ogsaa peget paa det formaalstjenlige i, at de Film, der blev vist i dette Teater, maatte blive andet og mere end blot til Lyst, Og i den Henseende saa man et godt Tegn i, at Fru Hass startede med “Støt staar den danske Sømand”, som langt fra er nogen fornøjelig Film. Handlingen er tværtimod stærkt realistisk og viser de Farer, de danske Sømænd, der sejlede under allieret Flag, var udsat for i Krigsaarene. Det er en Film, der maner til Eftertanke, og den er glimrende optaget. Atter leverer Poul Reichhardt en 1. Klasses Præstation. Han assisteres udmærket af Lau Lauritzen jun, og Lisbeth Movin.

Stensved bio er saa godt som helt nyt. Det er et moderne Teater med Plads til 250 Mennesker. Mange Byer kunde ønske sig et saa velindrettet og tiltalende Biografteater.

Fru Hass agter at spille 5 Forestillinger om Ugen i Stensved, medes der en Aften om Ugen skal spilles Film i Viemose Forsamlingshus.”