Røstofte skov

15a i Røstofte by, Bjørnegård 1804-15 Laurids Bjørn – 1815-16 enken Mishaline Brixen – 1816-34 Rasmus Nielsen

15b- Knudsvænge – 1815-51 Ole Nielsen – 1851-96 svigersønnen Søren Rasmussen – 1896-1921 Lars Peter Sørensen > 1921-31 enken Karen Sørensen (bestyrer Helge Volquart)- 1931-45 Frederik Jacobsen – 1945-64 Valdemar Petersen (søn Carl Johan Petersen forpagter 1947-64) – 1964-2007 Harald Olsen – 2007- Lars Solber Olsen

16a – 1814-51 Ole Nielsen – 1850 Peder Olsen i Røstofte – 1870-1913 Peder Jacobsen

16b – 1814-51 Ole Nielsen – 1861-69 Henrik Hansen – 1869-1907 Jens Andersen – 1907-43 Kristoffer Andersen – 1943-70 Valdemar Andersen

16c – 1814-51 Ole Nielsen – 1850-81- Mads Hansen – 1891-1921 Hans Peder Andersen > 1921-24 enken – 1924-55 Laurits Thisted – 1959-70 Gudme Jensen

16d – 1814-51 Ole Nielsen – -1880-91 Poul Jensen – 1896 N. Christensen – 1896 Niels Nielsen – 1900-39 Rasmus Jensen > 1939-44 enken – 1944-50 Peter Jensen – 1950-2009 Asger Mortensen – 2009-11 enke Ruth Mortensen – 2011- Henrik F. Andersen

16e – 1814-51 Ole Nielsen – -1901 Lars Pedersen – 1901-39 Niels Nielsen – 1939- Martin Nielsen – Anna Margrethe Nielsen

17 – 1873-82 Frederik Møller – 1882-1925 August Johanneson – 1925-64 Frederik Johansen – 1964-70 Jenny Johannesen

25, 26 og 27 – 1814-51 Ole Nielsen – 1855-79 Jens Nielsen (Maltgørerstedet) – 1879 arvefæster Chr. Frederiksen – 1880-1919 arvefæster Niels Hansen > 1919-23 enken – 1923-50 Johs. Hansen – Peter Nielsen

28c – 1859-71 Ole Nielsen – 1872-82 Jørgen Jensen – 1882-91 Peder Christiansen – 1891-96 Peder Madsen > 1897 enken – 1898-1916 Ole Danielsen – 1916-23 Johannes Hansen – Nedlagt, lagt til Maltgørerstedet

28a – Røstofte Skovvej 11, 1859- Niels Christoffersen – -1867 Jens Nielsen – 1867- Niels Hansen Kudsk – 1906-30 Kristian Rasmussen – Niels P. Jensen – 1943-89 Margit og Sv. Åge Jørgensen – 1996-98 Petersen – 2001- U. Kohlhof og J. Nikolaisen

28b Røstofte Skovvej 13, 1805-25 Jørgen Sax – 1825-60 Christoffer Christensen – 1861-83 Johan Jørgensen – 1885-1930 Rasmus Nielsen –  1930-53 Johs. Saxtoft – 1954-74 Richardt Apel – 1974-78 Olav Foged Olsen – 1978- Inge og Peter Roland

28d – 1834-59 Niels Svendsen – 1859-88 Jens Simonsen – 1889 Frits Jensen – 1890- Niels Rasmussen > 1897-1902 enken – 1906- Jens P. Jensen – -1945 Laurids Pedersen – 1945-50 Peter Jensen – 1950-2009 Asger Mortensen enke – 2011- Henrik F. Andersen

48a – 1844-58 Ravneg – 1858-59 Johan Hansen – 1859-95 Anders Hansen Kudsk – 1895-1918 Carl Rasmussen – 1918-50 Aksel Jørgensen – 1950-70 Emil Nielsen

48b – 1844-84 Askholm – 1884-85 Johan Jørgensen – 1885-1906 Rasmus Nielsen – 1906-19 Jens P. Jensen – 1919-59 Laurids Pedersen – 1959-62 Erik Larsen – 1962-70 Bent Nielsen

48c – 1844-80Adamsgård – 1881-1902 Rasmus Bentsen – 1902-25 Hans Jensen – 1925-26 Chr. Jensen – 1926-70 Hans Fr. Jacobsen

48d – 1844-80 Bøgebjerg – 1881-82 Jens Ravn – 1882-1922 Ole Theodor Nielsen > 1922-24 enken – 1924-65 Hans Theodor Nielsen – 1966-70 Alfred Carlsen

48e – 1844-87 Pilegård – 1888-89 Peder Nielsen – 1890-95 Niels Nielsen – 1896-1918 Mads Peder Pedersen – 1919-62 Marius Madsen – 1962-70 Hans Christiansen

48f – 1844-74 Bakkehøj – 1874-84 Ole Nielsen – 1884-1926 Rasmus Nielsen – 1926-52 Hans Rasmussen – 1952-70 Jørgen Hansen

48g 1844-62 Vejsvinggård – 1896 Maren Nielsdatter – 1864-96 smed Niels Nielsen – 1897-1953 Johannes Nielsen – 1953-70 Ejner Larsen

48h – 1844-58 Teglgård – 1858-90 Tonne Olsen > 1891 enken – 1892-1907 Fred. Buchwald – 1903-06 Chr. Rasmussen – 1906-10 Johan Pedersen – 1910- Johannes Nielsen – Nedlagt 1930, lagt til 48g

48i – 1844-86 krogsgård – 1887-1914 Anders Olsen – 1914-22 Peder Jacobsen – 1922-41 Henning Larsen – 1941-70 Poul Larsen

48k – 1844-72 Brolæggergård – 1873-1919 Rasmus Rasmussen – 1919-26 Hans Rasmussen – 1927-48 Laurids Madsen – 1949-52 Hans Hansen – 1953- H. Askgård Andersen – -70 Ora og Ib Olsen

1844-47 10 gårde har hver 1/10 af matr.nr. 48+47 (mose)

Røstofte Skov er en del af Stensved Overdrev (Øvelsespladsen Kulsbjerg udgør ca. en ottendedel af det oprindelige Stensved Overdrev).

Der kunne ligge 7-8000 fodboldbaner på Stensved Overdrev. Det blev delt mellem sognene. Ved udstykningen omkring år 1800 fik de 14 landsbyer hver sin part af overdrevet.

Det gjorde Røstofte også. 3 gårde blev i 1805 lagt ud på overdrevet. Bøgebjerggård, Askholm og Pilegård.

Røstoftes overdrev blev kaldt Røstofte Skov. Hvorimod skoven, der også ejedes af Lilliendal blev kaldt Røstofte Kohave. I den yderste ende af Kohaven op til selvejerudflytterne opstod 3-4 ejendomme omkring 1805, bl.a. maltgørerstedet og Saxhave.

De 2 selvejergårde, Jungshavegård og Bjørnegård fik hver en parcel, hvor der senere kom en mindre gård. Knudsvænge og Asger Mortensens. Ole Nielsen på Jungshavegård havde også en ejendom ude ved Kulsøen kaldet Kulsøhuset.

Han fæstede det ud allerede i 1814. Efter Ole Nielsens død i 1852 blev det delt i 5 ejendomme og fæstet ud fra Jungshavegård.

De 10 andre gårde havde overdrevet i fællesskab til 1844. Dette år fik de hver en tiendedel, men den blev først udmatrikuleret i 1847.

Herefter begyndte de at opdyrke parcellerne, dog ikke tørvegravsområdet, hvor de havde hver en tolvtedel. Bortset fra de 2 selvejergårde var de 10 andre gårde fæstegårde under Lilliendal.

De 10 parceller blev oprindelig drevet fra den gård, hvor de hørte til. En efter en blev de udstykket fra den gård, de hørte til. I Starten blev parcellisten på parcellen fæster under Lilliendal. De blev senest i 1922 selvejere.

De havde alle Matrikel Nr. 48 a-k. Den første udflytter på de 10 parceller, var Tønne Olsen. Han havde giftet sig til Teglgård, men da stedsønnen Peder Madsen overtog Teglgård i 1858, flyttede Tønne Olsen ud på parcellen på Rostofte Skov matr.nr. 48h. Året efter fulgte Anders Hansen Kusk på 48a (Ravnegård) efter.

Matr.nr. 48f. Stuehuset er bygget af kampesten. der var rigeligt med byggematerialer på marken. Det var bare med at gå i gang med at få ryddet marken for kampesten, tjørn og asketræer. Stenene skulle også hugges til.

Den første nybygger var Ole Nielsen. Det første år han betalte afgift var 1874. Da må huset være blevet færdigt. Hvis ikke der var tømmer nok på ejendommen, leverede Lilliendal det fornødne tømmer fra Kohaven, der var blevet fredsskov i 1805. hvis ikke de havde andet arbejde, kunne de få arbejde i Kohaven eller i den nærliggende Trollebjergskov.

Rasmus Nielsen løste i 1884 Ole Nielsen af som fæster. Han blev gift med Ane Marie, og de fik i 1887 datteren Birte Oline Rasmusdatter. En af de andre parcellister Ole Theodor Nielsen mistede sin første kone, Oline Sørensdatter, i barselsseng. Derfor fik Birte Oline og et barn mere på Røstofteskoven navnet Oline.

Birte Oline blev i 1926 gift med Hans Rasmussen, og de overtog stedet som selvejere. Han var født på matr.nr. 48k, hvor der bl.a. også var grusgrav ind i Lille Kulsbjerg. Han havde haft hjemstedet i 11 år, inden han overtog nr. 48f.

I 1952 solgte de til Annelise og Jørgen Hansen. Birte Oline og Hans Rasmussen flyttede til Stationsvej 8 i Masnedsund.

Jørgen Hansen stammede fra Skovlukkegård/Skovbo. Annelise og Jørgen havde børnene Anne Marie, Hanne, Arne, Palle og Jens Aksel.

I 1970 blev ejendommen sammen med de 10 andre og 72 øvrige ejendomme eksproprieret til Forsvarets Øvelsesplads, og Annelise og Jørgen flyttede til Langebæk.

Skrevet af Vagn Nielsen