Fremskridt og Byggeri i andet Femogtyveaar

Ligesom saa mange andre Andelsforeninger og folkelige Foretagender kom der Skred i Kindvig Brugsforening i det nye Aarhundrede. En Plan om at bygge Hus selv til Butik og Uddelerbolig blev rigtignok nedstemt i 1903, men 1907 købte Foreningen det gamle Hus af Albert hansen, ligesom man købte den lejede Grund, Huset var bygget paa, for 500 Kr. og foretog Udvidelser af Bygningen for 800 Kr. Den nye Uddeler, Tømrer Frederik Jensen, Sageby, der tiltraadte i 1907, giftede sig med den tidligere Uddelers Datter, og Albert Hansen kunde saaledes blive boende i Huset. Men allerede samme Efteraar brød Frederik Jensen og Hustru op og rejste til Amerike, og nu fik Kindvig Brugsforening sin første handelsuddannede Uddeler, nemlig Kommis Kristian Petersen. Han var en Gaardmandssøn fra Nyraad, og med ham som Uddeler kom Foreningen ind i en støt Udvikling. Allerede det første Aar steg Omsætningen med 10.000 Kr. Foreningen fik indlagt Telefon som første Abonnent i Kindvig, og 1907 indmeldtes den i Fællesforeningen for Danmarks Brugsforeninger, hvilket medførte Revision af de gamle Vedtægter. Videre indmeldte man sig i 1915 i Dansk Andels Kulforretning og i 1930 i F.D.B.s Kredsrevision. Efter de nye Synspunkter foretog Foreningen i 1916 en Adskillelse af Tillidshvervene, saaledes at Tømrermester Hans Andersen, Kindvig, valgtes til Formand, medens Lærer Dieckmann fortsatte som Regnskabsfører og Kasserer til sin Død i 1921. I 38 Aar havde Lærer Dieckmann arbejdet i Tjeneste for Brugsforeningen. Hans Efterfølger som Regnskabsfører blev Gaardejer Johs. Johansen, Sandvig. 1920 blev baade Butik og Lejlighed udvidet, saa det kom til at svare til Tidens Krav, og Byggeomkostningerne var ca. 8000 Kr.  Gaardejer Christian Hansen afløste i 1924 Hans Andersen som Formand og bestred under en vanskelig Periode Stillingen i 13 Aar indtil 1937.

Uddeler Kristian Petersen var ved sin Fratrædelse i 1933 blevet en ældre og svagelig Mand. Hans Søster bestyrede Huset for ham, og de var begge livsglade og meget afholdte, men på Grund af deres Svageligheder var Omsætningen og det daglige Arbejde gaaet noget tilbage. Det sidste halve Aar maatte Formanden, Kristian Hansen, sørge for Indkøb af Varer, Kassereren, Johs. Johansen, mødte i Butikken og modtog Penge af Medlemmerne. Andre Bestyrelsesmedlemmer klarede Ekspeditionen, og Gaardejer Emil Hansen, Lillebygaard, paatog sig som sin Opgave at bringe Uddelerens Udestaaende i Orden, saa hverken Forening eller Uddeler skulde lide noget Tab.