Sagebys historie gennem ca. 100 år, skrevet af Kristoffer Jensen

Kristoffer Jensen blev født den 4.12.1867 og døde den 17.1.1949.

Afskrevet efter Kristoffers original, der er i samme bog som “Et lille Slægtsregister” nedskrevet af datteren Johanne.

Det vides ikke hvilket år beretningen er nedskrevet, men måske i slutningen af 1948, da Kristoffer refererer til Lars Peter Rasmussen, Rydalsminde “lever endnu 86 år gammel”. Han var født 11.1.1863. En hjælp til præcis datering kan være sætningen på side 6, der begynder “Peter Hansen solgte forretningen i foråret….”.

“—” i teksten angiver ulæselige ord i den oprindelige beretning.

Sageby udtaltes Saeby – som Tågeby udtaltes Tåeby!

SAGEBYS HISTORIE GENNEM CA. 100 ÅR

Hvad jeg her har optegnet, er ikke og skal ikke opfattes som fuldt korrekt. Der kan være fejl og mangler, men i det væsentlige er det hvad der er bleven mig fortalt og hvad jeg selv har oplevet og kan huske. Jeg har optegnet dette fordi jeg tænkte mig, at det mulig kunne have interesse for kommende slægter at vide hvordan der så ud i byen for ca. 100 år siden.

Matr. No. 1 – Højgaard

På Matr. No. 1, nu Højgaard boede dengang Jens Madsen og Ane, de havde 3 børn, Ane, Mads og Maren. Ane blev gift med Jens Rasmussen Bahl, og Maren blev gift med min Farbror smed Anders Mortensen, Kindvig. Mads overtog gården efter sine forældre. Han blev gift med en pige fra Bahl, en søster til før nævnte Jens Rasmussen. Mads Jens’ havde 4 børn, Ane, Rasmus og tvillingerne Lars og Peter, der døde tidlig. Lars arvede gården, han blev gift med Maren Kirstine, en datter af Rasmus Larsen. De havde 4 børn, Mads Peter, Anna, Ellen og Alfred. Lars Jensen døde tidlig og efter at Maren Kirstine havde siddet enke i mange år solgtes gården til den nuværende ejer, Lars Larsen, gift med en datter af P. Hemmingsen, Mern Saftstation.

Matr. No. 2 – Annasminde

På Matr. No. 2 nu (Annasminde) boede Lars Petersen og Trine. Lars Petersen — aldrig —. Trine sad enke i mange år. De havde 4 børn. Trine (gift med Pejter Rasmussen, Bahl), Sofie, Jeppe og Sidse Marie. Sofie blev gift med hans Jensen fra Bahl og de overtog gården. De havde kun en datter, som druknede ved en sejltur til Bogø. Hans Jensen var død tidligt, og efter at Sofie havde siddet enke i flere år solgte hun gården til søsteren Sidse Marie, gift med Peter Nielsen fra Sageby Mølle. Efter hustruens død solgte Peter Nielsen gården til den nuværende ejer Jens Hansen, søn af Hans Hansen Lindhøj, Kindvig. Jens Hansen byggede en villa i haven, hvor sønnen (“smukke Ejner”) og hans hustru bor.

Matr. No. 3 – Olsgaard (Sagebyvej 2)

På Matr. No. 3 nu (Olsgaard) boede dengang Lars Petersen og Johanne. De havde ingen børn men en stedsøn, Peter Olsen, gift med en datter af sognefoged Lars Larsen, overtog gården efter Lars Petersen.

De havde 5 børn, 4 piger og 1 søn- Den ældste Kirstine, gift med Hans Hansen, Tågeby, Karen Marie, gift med Rasmus Jensen fra —, Maren Kirstine gift med Peter Mortensen, Skalsby, efter hans død gift med Peter Hansen —. Anna gift med Henrik Jensen på Egebjerg, de overtog gården efter Peter Olsen, — tømrer HP Olsen min gamle— legekammerat — i mange år, og er endnu redaktør af Næstved Tidende. Henrik Jensen og Anna har ingen børn. Men har nu forpagtet gården til Annas søstersøn Hermand Mortensen.

 Matr. No. 4 – Konradsminde (Kindvigvej 2)

På Matr. No. 4 nu (Konradsminde) boede Hans Rasmussen. Han var enkemand. De havde en datter, der blev gift med før nævnte Jeppe Larsen fra nabogården. De fik en parcel på 4 td. hvor der blev bygget et hus. Sønnen Hans Rasmussen blev senere brugsuddeler i Kindvig.

Efter Hans Rasmussen kom Konrad Bendsen, hans kone døde så vidt jeg ved efter en fødsel, de havde 5 børn, Hans Peter, der rejste til Amerika, men efter nogle års forløb kom hjem og blev gift med en pige fra Sageby, Maren Nielsen. Den anden søn, Mikal ved jeg ikke, men om de 3 piger, Nanna, Mikala og Annette. Nanna blev gift med Johan Christoffersen fra Vetterslev. Mikala ved jeg ikke mere om, Annette blev gift og kom til Møn. Johan og Nanna havde ingen børn — efter at en — havde overtaget gården nogle år, blev den senere solgt til den nuværende ejer, en svensker Karl Karlsson.

Matr. No. 5 – Birkely (Sagebyvej 1)

På Matr. No. 5 nu (Birkely) boede dengang Hans Olsen og Johanne. De havde tre piger, Johanne og Ane Marie og Stine. Johanne blev gift med Jens Rasmussen fra Kallehave. De overtog gården efter svigerforældrene. Jens Rasmussen var den første mand her på egnen, der købte en mejemaskine, noget ganske — her på egnen. Jens Rasmussen og Johanne har 3 børn, 2 piger og en søn, der døde tidligt. Den yngste af pigerne, Kristine blev gift med Frederik Larsen, Kallehave og bor der. Den ældste Dorthea blev gift med Rasmus Nielsen fra Kindvig og overtog gården efter svigerforældrene. De havde to børn. En datter der bor i København og en søn N.P. Nielsen, der har overtaget gården, gift med en plejedatter (der hed Gudrun, som blev mor til Alfred Beckman) fra nabogården.

Husene i Sageby for ca 100 år siden

Mit barndomshjem Matr. No. 14 (Hulvejen 10) lå, og ligger der endnu lige østen for Matr. No. 2 gl. Lars Petersen med haverne op til hinanden.

Der boede dengang et par gl. folk, Ole Rasmussen og hans kone *Dorthe, samt en gl. mand som hed Per Voldborg, i hvert fald kaldes han sådan. Der kom mine forældre til at bo til leje. Derefter udbrød 3-årskrigen, min søster Maren var dengang født, men da Fader kom i krigen måtte moder tage ud at tjene igen, og min søster kom så op hos min Morbroder i Togeby. De havde ingen børn selv, og beholdt Maren som deres egen. Moder tjente så hos Skovridder Bang, Mern Lund i alle krigsårene. Hun havde tjent der tidligere. Da min Fader kom hjem fra krigen og skulle begynde på smederiet, lå smedien nede i enden på smed Rasmussens vænge og den købte far så, og efter at taget var taget af og væggene slået ud, kunne de så bære den derop, hvor den senere kom til at ligge i ca. 60 år. Det var lige overfor Fattighuset, som det dengang kaldtes, der lå på den modsatte side af vejen, der var et lille stykke have som den blev lagt på. Efter at have boet til leje i nogle år, købte Fader så huset som arvefæste. Det var vist det første hus på Høvdingsgaard der blev solgt til arvefæste. Til huset hørte foruden haven et lille vænge på 6 skp. land, så det var med besvær at de kunne føde en ko. Mor måtte bære grønt til den hele sommeren.

Sønden for mit barndomshjem lå et gammelt hus, som blev bygget op af Morten Hansen og Ane, der blev den senere købmand i Sageby Peter Hansen født. Morten Hansen boede der kun nogle få år, så kom hans broder Niels Hansen og Hanne til at bo der. Efter Niels Hansen kom træskomand Hans Hansen og Maren til at bo der. De havde 3 børn, Anna, Kirsten (eller Kristen) og en søn Kristian, efter at Hans Hansen var rejst har der boet flere. Skomager Hans Jensen og hans søster Kirsten boede der i flere år. Sidst Oluf? (svært at læse) Larsen, Mern, der nu solgte det til Købmand H.P. Hansen, der nu bor i sit gamle fødehjem. I den vestre ende af huset boede et par ældre folk, Erland Kristoffersen og Boel, de havde 3 børn. De er for længst døde og den del af huset er revet ned.

Østen for mit barndomshjem lå et hus langs med vejen — til gaden. Der boede i min barndom Jørgen Kristensen og Kirsten. De havde flere børn, men rejste alle til Amerika.

Efter dem har der boet flere, de sidste der boede der var Rasmus Nielsen og Ane, de havde 4 børn, Mette, Anna, Peter og Inger. Mette rejste til Amerika, hun er død. Anna bor i Viemose, Peter i København, Inger er død.

Rasmus Nielsen var søn af gl. Niels Hansen og Ane, de havde 4 børn, Anders, Rasmus, Margrethe og Maren, som før nævnt blev gift med Hans P. Bensen, Anders Nielsen boede de sidste år til leje hos Hans Frederiksen. Margrethe kom til at bo i Bahl. Niels Hansen og hans kone boede i et gl. hus op til Rasmus Nielsens have, det er for længst nedrevet tillige med det Rasmus Nielsen boede i, og haverne er købt af Henrik Jensen, der boede så indeklemt efter at han havde bygget gården helt op. De to nævnte huse havde kun en mindre have ved huset, de havde så hver 10 skp. land jord ude ved de huse, der ligger oppe ved brinkerne ud mod åen, dér lå alle husmandslodderne – 10 skp. land til hvert.

Foruden de 3 nævnte, havde tømrer Peter Jensen et hus, der ligger oppe på bakken også 10 skp. Der var lidt langt til jorden, men det var jo hvad man fik dengang, hvis man da i det hele taget kunne få jord til huset. Foruden de nævnte naboer havde vi jo som før nævnt fattighuset lige overfor smedien. I huset var oprindelig to lejligheder med fælles køkken i midten af huset, med indgang ude fra til køkkenet, hvor der kunne fyres i bilæggerovnen, der stod en i hver stue, i den østre ende boede Lise Johansen og hendes datter Dorthe. Og i den vestre ende boede Maren hendriks’, det var jo gamle folk dengang. Så kom der en forøgelse til huset i form af et stakkels forhutlet kvindemenneske Maren Espersen, også kaldet Mukke Maren, fordi hun altid gik og snakkede med sig selv. Så manglede man jo en lejlighed. Så fandt man på at skille Maren Hendriks’ stue ad, ved at mure et skillerum fra, så der lige kunne stå en seng. Nej! Seng var det ikke, det var en kasse af nogle rå brædder, der var slået sammen, med noget halm og pjalter, sengetøj var der ikke noget af, og kakkelovn var der heller ikke. Den der stod i Maren hendriks’ stue skulle varme der også, foruden var der en lille briks som bord og en stol, det var møblementet. Væggen var vist nok dårlig hvidtede, så var der et lille malet vindue ved siden af døren ud til den frie natur, der var ikke noget der hed forstue, og hvis hun skulle koge noget, skulle hun udenom for at komme ind til det fælles køkken, der var til de to lejligheder – hvis hun da kunne få lov til at komme ind der.

Det var det man dengang bød et stakkels forhutlet menneske. Klæder havde hun jo ikke, kun nogle pjalter, der var bundet sammen hist og her. At hun ikke frøs ihjel er ufatteligt. Hun var jo altid på vandring både vinter og sommer for at bede om lidt mad. At hun var glad hvis hun en gang imellem fik en snaps til, er vel ikke at undres over, det varmede —.

Ja! Det var dengang – og så forsorgen nu for de gamle. Gudskelov at det ikke nu er som dengang.

Op til husets nordre side var bygget et hus, som i hvert fald oprindeligt var bygget som vægterhus. Der boede for ca 100 år siden Povl Jensen og Stine. De havde vist 6 børn, Kristen, Jens Peter, Stine, Karl, Maren og Kirsten. Kristen blev opfødt hos sine bedsteforældre Karl Anthon og Kirsten, Stine og Karl rejste vist til Amerika. Jens Peter lever endnu i Alderdomshjemmet i Mern. De øvrige er døde.

Mit barndomshjem som jeg overtog efter at jeg blev gift i 1895. Jeg overtog jo smedien efter Far, til jeg solgte den i 1910. Efter jeg var blevet gift købte jeg 10 skp. land jord — pløjejord af Sofie Hans Jens’ (fra Annasminde), så der nu var 2 td. land til huset derhjemme, men så havde jeg købt en engpart af Johan Christoffersen på 4 3/4 td.

Da vi blev gift måtte vi jo bygge til huset, så der blev — forældre også og min Svigerfar. For ca 100 år siden boede der i det hus oppe på bakken en mand, Jens hugger (ordet svært at læse), hans søn tømrer Peter Jensen og Kirsten overtog huset efter faderen, de havde 4 børn, Jens, Hans Peter, Marie og Frederik. Jens og Frederik rejste til Amerika. Marie blev gift med Lars Peter Rasmussen, Bahl Strand. Hans Peter købte huset efter forældrenes død. Han er gift og bor i Mern. Så huset er lejet ud til en gård. Jens Peter Jensen og Kristine, lidt op til dette hus ligger et andet gammelt hus (formentlig Sagebyvej 4, ubeboet og i dårlig vedligeholdelse i 1997), der boede for ca 100 år siden smed Rasmus, han må formentlig i sin tid have været smed, da det var ham Fader købte smedien af.

Han havde en datter, Stine, som blev gift med en karl fra Skalsby, Peter Larsen, de havde en søn, Jens Peter, som vist nok bor i København. Smede Stine, som hun også kaldes døde tidligt, og Peter Larsen blev gift igen, med en pige fra Allerslev. De fik en datter som hed Kirstine. Peter Larsen døde så efter nogle års forløb og hans enke blev gift med ungkarl Kristen Kristensen, som havde været bestyrer for Hans Jensens enke (på Annasminde) i flere år. Kristen levede ikke ret mange år og hans enke overdrog så huset til en slægtning fra Skibinge, Rasmus Nielsen. Det gamle hus, det højeste punkt i Sageby. Foruden den lejlighed som Peter Larsen og hans kone boede i, var der en lejlighed som blev lejet ud, der boede der forskellige. Jens Larsen de havde et par drenge, jævnaldrende med mig, efter dem boede førnævnte Hans P. Bendtsen og hans kone der, og efter dem boede Niels Hansen, også kaldet Slagter Niels.

Lige ud for nævnte hus stod Sagebys majtræ, en vældig høj poppel. Omkring træet lå flere store sten, der havde vel oprindelig været en for hver gård i byen, men flere af dem var nu fjernet. — disse sten havde kunnet fortælle hvad der ved bystævnerne (som jo i gamle dage holdtes ved majtræet) var forhandlet, havde det nok været interessant at høre dette store majtræ (Sagebys vartegn), som ragede så højt op, at når man kom sejlende ind gennem Bøgestrømmen var det første man så af de hjemlige —. Det blev fældet en fastelavnsmandag. Der var det år fastelavnsgilde hos Jens Rasmussen, fastelavnsgilderne gik jo på omgang hos bønderne. 2 dags gilder og anden dag brugte man gerne til — løjer, slå katten af tønden eller hvad man nu kunne finde på. Den dag fandt man på at — fælde det gamle majtræ, man begrundede det med at nu det var så gammelt, kunne der falde grene ned og beskadige de omliggende huse. Ja! Man fældede det gamle majtræ, men jeg synes det var noget af en vandalisme imod vore gamle slægter, at der ikke blev plantet et andet træ i stedet, til minde om svundne slægter, og hvad et majtræ dengang betød for byens beboere som tingsted når byens sager skulle drøftes.

Rasmus Nielsen og hans hustru der som før nævnt overtog huset efter K. Kristensens ende, havde haft to børn, der begge døde tidligt. De byggede et nyt hus (Sagebyvej 6) op til det gamle, — der ligger der endnu.

R. Nielsen solgte for et par år siden ejendommen og rejste til Viemose. Den nye ejer hedder Thorvald Jørgensen.

Skråt overfor dette hus, på den modsatte side af gaden, byggede gmd. Rasmus Nielsen en villa (Sagebyvej 3) da han afstod gården til sin søn, N.P. Nielsen, og der boede R. Nielsen og Dorthea til deres død. Nu bliver dette — som fodermesterbolig for Sofus Rasmussen og hans kone.

Lige neden for dette sted ligger tømrer Hans Frederiksens hus (Sagebyvej 5), han var gift to gange. Han havde to børn med sin første kone, en søn og en datter. I den yderste ende af huset var der en lille lejlighed hvor der i mange år boede en gammel enkekone, som altid kaldtes “Marie på bænken”, efter hendes død har der boet flere forskellige. Hans Frederiksens anden kone var fra Viemose, der var ingen børn i sidste ægteskab. Efter Hans Frederiksens død solgte enken huset til karetmager Peter Hansen, men på de betingelser at hun havde ret til at bo der, så længe hun levede.

I den tid jeg kan huske har der boet 5 á 6 forskellige lejere i det gamle hus. Enken havde jo dengang lejlighed så længe hun levede.

Peter Hansen byggede så en ville (Sagebyvej 7) i haven, hvor han bor nu, og hvor han til tider har lejere. For tiden bor gårdejer Henrik Jensen og hans hustru der. Karetmageren har to børn, Niels og Else.

Matr. No. 6 – Langemosegaard (Sagebyvej 11)

Østen for karetmagerens ligger eller lå en gammel gård, nu opbygget Matr. No. 6. Der boede for ca 100 år siden Jens Hansen og Johanne, samt en ugift broder til Jens Hansen, Lars Hansen. Denne gård var den sidste fæstegård i byen. De havde kun en søn og han købte en gård i Nr. Tvede. Jens Hansen og Johanne var ældre da de blev gift, Jens Hansen 33 år, Johanne —, men trods det nåede de ligegodt at kunne fejre deres diamantbryllup. I 1901 fik Jens Hansen et par unge folk som bestyrere. Manden, Jens Kr. Hansen var fra Kalundborgegnen, hans hustru Maren var datter af gmd. Hans Petersen, Sandvig. Efter Jens Hansens død købte Jens K. Hansen gården som arvefæste, og senere ved arvefæstets ophævelse som ren ejendom. Jens Kr. og Maren har 7 børn, — og hendes mand Egon Jensen har for nogle år siden overtaget gården. Jens Kristian og Maren har nu en lejlighed for dem selv på gården, hvor de bor og hjælper lidt til med hvad de kan.

Matr. No 7 – Brinkgaard (Sagebyvej 13)

På den nederste gård i byen Matr. No. 7, boede for ca 100 år siden gårdmand Lars Jensen og hustru. De havde vistnok kun en søn, der var gift og boede i et hus i Stubbevænget. De havde en lille pige, moderen døde tidligt og den lille pige kom  så ned hos bedsteforældrene Lars Jensen og konen og blev så opfødt der. Huset i Stubbevænget brændte og blev aldrig senere opbygget. (Den lille pige hed Maren Kirstine). Sønnen Jens Larsen blev senere gift med en enke i Mern. Maren Kirstine blev så senere gift med en karl fra Bahl, Ole Rasmussen. De havde 8 børn i ægteskabet, 4 døtre og 4 sønner, den ældste af pigerne døde af tyfus. Marie kom til Bonderød og bo. Kristine til Mern. Og Anna fik hjemmet. Lars Peter blev gift med en pige fra Tågeby og købte Rydahls sted (Ryhdalsminde, Sagebyvej 20), hans hustru døde tidligt, og han blev senere gift med en datter af tømrer Peter Jensen som også er død. Lars Peter lever endnu 86 år gammel. En anden broder Jens er gift og bor i Bahl. De to yngste af sønnerne, Rasmus og Kristian er for længst døde. Ole Rasmussen og Maren Kirstine overtog gården efter Lars Jensen, Ole Rasmussen døde ret ung, så Maren Kirstine sad enke i flere år. Den yngste af pigerne Anna blev gift med en karl fra Tjørnehoved, Peter Nielsen, der solgte en byggegrund til købmand Peter Hansen, hvor Sagebys købmandshandel nu ligger. Peter Hansen solgte forretningen i foråret og købte, som før nævnt, sit gamle fødehjem. Peter Nielsen og Anna overtog jo gården efter hendes moders død. De havde kun et barn. P. Nielsen døde tidligt og Anna solgte så gården til den nuværende ejer, Aksel Hansen og Metha, et par mønboer. De har en datter, Annelise. De nye købmandsfolk, Verner Nielsen og Edith er nygifte og har ikke haft forretning før.

På den modsatte side af gaden lå dengang, og ligger da for øvrigt endnu et gammelt hus, hvor der boede en gammel enke Marie Lars Hans, hun havde en søn Hans Larsen, som sejlede i mange år, han blev senere gift og bosiddende på Tærø. Dette hus tjener nu som udhus til den ved siden af liggende ejendom, hvor der dengang boede en murer, Jens Nielsen, også kaldet Rikke Jens, hans kone hed Rikke, de havde vistnok 3 børn. Men efter denne families død kom førnævnte Morten Hansen og hustru til at bo der. En del år efter kom den nuværende ejer, en sønnesøn af Morten Hansen, Svend Hansen og hustru til at bo der. Efter at de forskellige haver er lagt sammen er der vel nu en 2 td. land til ejendommen. Svend Hansen har bygget to drivhuse og driver nu ejendommen (Sagebyvej 17) som gartneri.

Lidt fra den ejendom langs med vejen lå for ca 100 år siden et meget gammelt hus. Der boede dengang en gammel kone som kaldtes for Skrædder Johanne, hun skulle være så dygtig til at sy, at hun kunne sy en vest færdig mens pigerne om sommeren gik på engene for at malke. Efter hende boede førnævnte Niels Hansen (Slagter Niels), huset brændte senere og blev aldrig opbygget mere.

Lige over for dette hus på den modsatte side af vejen lå for 100 år siden et gammelt sted med stuehus og staldbygning. Staldbygningen lå — vejen at der for nogle år siden måtte nedrives et fag af huset for at der kunne køre en lastbil forbi, da biltrafikken kom i gang. Dette sted er, efter det årstal der er indhugget i tømmeret, ligget for godt 200 år siden. Om der i sin tid har ligget en gård der, senere er flyttet ud på marken, vides ikke, men alt kunne tyde på det.

Matr. No. 10 – Anthonsminde (Sagebyvej 12)

Der boede for ca 100 år siden et gammelt ægtepar Karl Anthon og Kirsten, hvor mange børn de har haft vides ikke, men en dattersøn overtog stedet efter dem. Kristian Jensen og Marie, de havde ingen børn, de boede der i flere år, og blev senere vore naboer. Kristian Jensen solgte stedet til den nuværende ejer, Ejner Hansen og Karen, en datter af førnævnte Jens K. Hansen på Matr. No. 6. De har rettet stuehuset op og bygget en ny ladelænge. Der var oprindeligt 4 td. land til huset, men Ejner Hansen købte for nogle år siden 6 td. land, og nu i år 5 td. land til, så der er nu 15 td. land til ejendommen. De har en datter.

Matr. No. 8 – Kringlebæk (Sagebyvej 21)

Den nederste gård i Sageby er Matr. No. 8, den ligger ude på marken. Der boede for ca 100 år siden sognefoged Lars Larsen og hustru, de havde 3 børn, 2 piger og en søn, den ene af døtrene, Sine blev gift med Hans Hansen, Lindhøj Kindvig. Den anden Anemarie blev gift med Peder Olsen Matr. No. 3. Og sønnen Rasmus Larsen blev gift med en pige fra Kallehave, Sidse Marie. De overtog gården efter at Lars Larsen hvade bygget sig en aftægtsbolig nærmere byen lige over for Anlægget. Lars Larsen var gift 2 gange, men havde ingen børn i sidste ægteskab.

Rasmus Larsen og hustru havde 4 pigebørn, ingen drenge. Den ældste Maren Kirstine blev gift med førnævnte Lars Jensen, Højgaard. Den anden, Anna kom til Allerslev, og Marie kom op ad ved Næstved, men døde ved en kørselsulykke. Den yngste, Ane Marie blev gift med en karl fra Jungshoved og de overtog gården efter svigerforældrene. Jens Andersen og Ane Marie har haft 7 børn, 4 piger og 3 sønner.

Jens Andersen solgte for ca 15 år siden gården til Hans Jørgensen fra Egesborg. Han har nu afstået den til sin søn Jens F. Jørgensen og hustru. De har 3 børn, 1 pige og 2 drenge. Hans Jørgensen og Sara bor vedblivende på gården.

Matr. No. 8 og 20c – Østervang (Sagebyvej 19)

Da jeg i 1910 solgte mit gamle barndomshjem til Peter Nielsen, søn af vor nabo Rasmus Nielsen, købte jeg 12 td. land af førnævnte Jens Andersen, deri var indbefattet det sted som Lars Larsen havde bygget til sig selv. Lars Larsen var død, men enken levede og skulle have sit hjem der så længe hun levede. Vi måtte jo så bygge til stuehuset og staldlængen og bygge en ny hjelm. Foruden de 8½ td. land som ligger her omkring stedet skulle jeg have 5 td. land af det nederste af Jens Andersens mark, op til den engpart, jeg havde købt af Johan Christoffersen, mens jeg boede i byen, så der nu er mellem 18 og 19 td. land til ejendommen.

Jeg og Emma havde 3 børn i vort ægteskab. Karen gift med Lars P. Larsen, Togeby, den yngste, Marie gift med Andreas Jensen, Præstø Overdrev og Johanne gift med Karl Andersen, Bøgesø. De overtog hjemmet her efter min hustrus død den 27/12-35.

Og jeg har nu mit hjem her forhåbentlig så længe jeg lever.

Den gamle sognefoged afholdt jo i mange år sine folkefester i det meget omtalte Sageby Lystanlæg. Den sidste fest var vistnok i 1888 til minde om stavnsbåndets ophævelse.

Jens Andersen har jo så i den tid jeg har boet her, holdt flere fester, men det er jo nu adskillige år siden. Nu er der bygget en bungalow i Anlægget.

Gårdene i Sageby havde jo i begyndelsen af det 1800 århundrede en fælles græsgang på engen. Men ved udskiftningen fik hver gård tildelt sin engparcel med undtagelse af Matr. No. 6 og No. 8, der begge grænser op til engen.

Matr. No. 9 – Sageby Skovgaard

Foruden de her nævnte gårde, ligger der en gård en god ½ mil herfra, vesten for Viemose Hestehave. Det er Sageby Skovgaard, Matr. No. 9. Der har sagebyerne i sin tid haft skovparter ude, som så senere er lagt sammen til en gård. Her boede for ca 100 år siden Jens Madsen og Ane, de havde to sønner, Hans og Søren. Hans blev gift med en pige fra Skovhuse, Kirsten. De overtog gården efter forældrene. Søren købte en gård i Mern. Hans Jensen og Kirsten havde en søn, Alfred Jensen, den nuværende ejer.

Foruden de førnævnte huse har der ligget et hus på den engparcel, der hørte til Matr. No. 7, til en arbejdsmand, her boede i 1872, under stormfloden, da huset var helt omskyllet af vandet, Peder Kristiansen med familie. De måtte redde dem igennem vandet for at slippe op til gården Matr. No. 8. Efter Peder Kristiansen boede der forskellige. De sidste der boede der var Lars Olsen (også kaldet Bare Lars) og Sofie. Efter Sofies død flyttede Lars Olsen op i det førnævnte fattighus, der nu stod tomt. Der boede han en del år ene. Efter hans død blev huset nedrevet.

I 1946 byggede Jens Hansen Matr. No. 2 en villa i haven, hvor nu hans søn, Ejner Hansen og hustru bor.

Og for ca 30 år siden blev der på Matr. No. 1 bygget et hus (S—ibhuset) kaldet til husmand Rasmus Nielsen, der som førnævnt overtog huset i byen efter Kristen Kristensens enke. R. Nielsen solgte senere huset til den nuværende ejer Kristian Petersen.

I det før omtalte hus ved brinkskoven parcel — mod åen, hvor alle husmandslodderne nu er samlet til et er der vel nu ca 4 td. Der boede, det første jeg kan huske en enke, senere kom væver Lars Larsen til at bo der blandt andre, Hans Nielsen og Ane. Den nuværende beboer er husmand Rasmus med familie. De kom fra Bahl.

Den fra Matr. No. 2 nævnte søn Jeppe Larsen, der blev gift med en datter fra nabogården Matr. No. 4, af hvis jorde Jeppe Larsen og hans hustru fik en parcel på 4 td. land, blev der bygget et sted i hjørnet af aflingen op til Kindvig —. Jeppe Larsen fik så foruden de 4 td. land, den engparcel, som var tildelt hans fødegård, så der nu var 7 á 8 td. land til ejendommen. Jeppe Larsens hustru døde tidligt. De havde to piger, Marie og Maren. Marie blev gift og kom til Bahl. Maren rejste til Amerika. Jeppe blev senere gift med Sidse Madsen fra Kindvig og fik forøget jordtilliggendet til ejendommen med en engparcel på Kindvig Enge, så der vel nu var ca 10 td. land til stedet. Efter Jeppes død solgte enken ejendommen til førnævnte Hans Nielsen og Ane, der boede i huset oppe ved Brinkerne, på den betingelse at Sidse skulle bo der så længe hun levede.

Hans Nielsen havde en datter som blev gift og kom til at bo i nærheden af Sorø.

Efter Hans Nielsen var blevet enkemand solgte han stedet til den nuværende ejer, Hans Andersen og Lilly.

I et hjørne af marken op til Kindvig Forsamlingshus ligger Kindvig Central (Kindvigvej 5).

Foruden de førnævnte gårde og huse i Sageby var der Sageby Møllegaard (Sagebyvej 16), men den hører jo egentlig ikke til Sageby, da den ligger i Kallehave sogn, hvorfor den er kommen til at hedde Sageby Møllegaard?. Ja, det må vel være fordi den i sin tid som vandmølle fik sin drivkraft fra vandet i Sageby, eller rettere Mern Å.

Jeg husker at jeg som dreng — fisk i åen på Sageby enge. Der var dengang mange fisk i åen. Men når vandmøllen blev sat i gang var der så stærk fart på vandet at vi måtte holde op med fiskeriet for den dag.

Der var som før sagt mange fisk i åen den gang, særlig mange ørreder, og når de satte møllen i gang og lukkede op for stigbordet, satte ørrederne op i strålen, så mølleren fangede mange fisk der, somme tider hele øreballer fulde.

Der var gravet en stor mølledam foran møllen til opsamling af vandet og ca 50 meter vesten for dammen var der et stigbord, hvor man lukkede vandet ud, når møllen ikke var i gang. Det løb så ud i det oprindelige åløb, som snoede sig ind igennem Sageby Lystanlæg. Der boede for ca 100 år siden møller Niels Frederiksen og Stine. De havde 6 børn, 3 døtre og 3 sønner. Den ældste datter, Ane Marie kom til Kallehave og bo. Maren Kirsten blev gift og overtog hjemmet. Den yngste, Anna druknede som lille i åen. Den ældste af sønnerne, Frederik døde som ugift. Peter Nielsen blev som førnævnt gift med en datter af L P på Matr. No. 2 i Sageby og overtog siden gården dér. Den yngste, Lars Nielsen var jævnaldrende med mig, men døde tidligt.

Vandmøllen blev nedlagt for ca 60 år siden, og der blev bygget en vindmølle sønden for gården.

Efter at vandmøllen var nedlagt blev mølledammen opfyldt og der blev anlagt en dejlig terrasseformet have. Maren Kirstine blev gift med Niels Peter Caspersen fra Skibinge, og de overtog gården efter svigerforældrene. N.P. Caspersen drev så vindmøllen nogle år, men da den ikke svarede sig, blev den nedrevet og solgt i Bårse.

Niels Peter og Maren Kirstine havde kun et barn, en datter (det må være den Anna Caspersen, der var med på Tysklandsturen i 1910 arrangeret af Hans Hansen, Kildevang, Tågeby), og efter at hun var bleven gift og bosiddende i Mern, solgte de gården til Ejner hansen fra Mern og flyttede op i en villa (Sagebyvej 18), som Maren Kirstines broder Peter Nielsen havde bygget på avlingen i nærheden af gården. Peter Nielsen kom imidlertid aldrig til at bo der, da han døde før villaen blev færdig. Niels Peter Caspersen måtte dog overtage gården igen da Ejner Hansen ikke kunne klare den. Det  varede dog kun en kort tid før Caspersen solgte den til den nuværende ejer Fromberg Olsen. Min gamle ven N.P. Caspersen og hans hustru boede så en del år i villaen, men efter hustruens død flyttede han op hos sin datter i Mern, hvor han dog kun var en kort tid, før han døde.

Ja! det var så Sageby gennem de sidste ca 100 år. Når jeg tænker tilbage på min barndom, de lavloftede stuer, små vinduer, åben skorsten med ildstedet på og de store bageovne. Dengang havde de som regel en fast husmand på gården, som stod og tærskede med plejl hele vinteren. Det var jo før tærskemaskinens tid, og så havde de på gården en karl og undertiden en dreng samt en voksen pige og undertiden en lille pige. Lønningerne var ikke det store dengang og fordringerne til livet — —. Der var ingen mangel på folk dengang til at tage fat i landbruget, som der er nu. Hvor manden og konen selv må klare sig uden fast fremmed hjælp på adskillige gårde, da det jo kan lade sig gøre på grund af den fremadskridende mekanisering. For hvor man dengang havde et tællelys eller tranlampe at se ved før petroleumslampen kom, der har man nu indlagt elektrisk lys, kraft og vand. Men mon der så er mere tilfredshed nu end dengang? Ja! På mange områder er der jo.

———————————————————