Nytid, Nybyggeri og stor Fremgang

Foraaret 1933 valgte Foreningen Kommis Niels Peder Jensen til Uddeler ved enstemmig Vedtagelse paa Generalforsamlingen, og efter at have været Uddeler i 19 Aar kan man sige, at baade han og Fru Jensen har fortjent den smukke og enstemmige Velkomst. Uddeler Jensen er Mejeribestyrersøn fra Roust ved Varde og havde været i tre Brugsforeninger og Elev paa Uddelerskolen i Støvrign, før han overtog Kindvig Brugsforening. Og det dygtige og trofaste Uddelerpar har sikkert deres gode Del af Æren for, at Omsætningen i det forløbne Aar næsten er tidoblet – fra ca. 33.000 Kr. til ca. 300.000 Kr.

Da Christian Hansen i 1937 trak sig tilbage fra Formandsstillingen, som han var gaaet stærkt op i, som den meget interesserede Andelsmand han var, og havde med Uddeler Jensens Ansættelse været med til at føre Foreningen ind i ny og god Fremdrift, valgtes Gaardejer Jens Hansen, Sageby, til hans Afløser. Jens Hansen har saaledes været Formand i 15 Aar og har sin gode Del af Æren for Fremgangen og Foreningens smukke Byggeri og repræsenteret ledelsen nu ved 75-Aars Jubilæet. – Samme Aar – 1937 – holdt Foreningen Fest i Anledning af 60-Aars Jubilæet med 150 Medlemmer med Damer samlet om Kaffebordene.

Aaret efter indførte man nye Vedtægter, der bl.a. fastslog kontant Betaling for de væsentlige, daglige Varer, og denne Reform har givet Foreningen en betydelig Sikkerhed, og den har ikke siden haft nogen forfalden Skyld til F.D.B. Ikke mindst da den sidste Verdenskrig satte ind, Varepriserne steg, Skat blev paalagt Brugsforeningen, og Vanskeligheder mødte op, var de nye Vedtægter af Værdi for Foreningens Økonomi. Og ved Hjælp af den indførte “Medlemmernes Driftslaanskonto” var det muligt at have den nødvendige Driftskapital til den stigende Omsætning.

Otte Aar efter Uddeler Jensens Overtagelse af den daglige Ledelse var Omsætningen steget til det tredobbelte og havde naaet over det første Hundredtusinde. Den gamle Bygning var alt for lille, og man skred da til bygning af en moderne Bygning, med Støtte af F.D.B.s Arkitektkontor. Den nye Bygning omfatter baade en rummelig Butik, Afvejnings- og Lagerrum og Kældere og Uddelerbolig. Da den nye Bygning stof færdig i 1942, var det en fuldt moderne Brugsforening med Centralvarme og alle Installationer til en Pris af 60.000 Kr. Og Byggesummen blev ikke overskredet. Det var et godt og lykkeligt Byggeri; i Dag efter Krigen vilde Byggesummen være blevet flerdoblet. Foreningen gaar ind til sit trekvart Aarhundrede Jubilæum med de bedste ydre Forhold.

Og de personlige Forhold i Ledelse og Medlemskreds kan ogsaa siges at være de bedste. 1941 overtog Revisor H. Vognsen, Vordingborg, Arbejdet som Regnskabsfører. Vognsen var som bekendt i mange Aar Konsulent for Landboforeningens Regnskabsudvalg. Foreningen er Medlem af “Dansk Andels Cementfabrik”, “Dansk Andels Kulforretning” og af “Øernes Andelsselskab til Indkøb af Foderstoffer” og er saaledes Medlem af alle de Centralforeninger, der skaffer Foreningen alle ønskede Varer paa Andelsbasis. Sammen med fire andre Brugsforeninger er Kindvig med til at danne en Kreds af “Andels-Teatret” med Mern som Centrum og Sognefoged Alfred Hansen som Formand. Men som noget særligt bør vist understreges, at der i den nye Bestyrelse ved Jubilæet sidder ikke mindre end to kvinder: Gaardejerske, Fru Kirstine Hansen, Kindvig, og Gaardejerske, Fru Margrethe Larsen, Sandvig. Der er ingen Tvivl om, at Kvinderne i de kommende Aar vil komme til at spille en vigtig Rolle i Brugsforeningernes Ledelse, og Kindvig Brugsforening er paa dette Omraade i bedste Forstand fulgt med Tiden.