Øster Egesborg Husholdningsforening

Øster Egesborg Husholdningsforenings første uddeler, senere præstegårdsforpagter i Udby, Kristoffer Kristensen, til regnskabsfører Fr. Larsen:
Der var i Øster Egesborg en høkerforretning, som var startet i 1868. Høkeren var M. Kristensen. Efter hans død blev forretningen drevet videre af hans enke.
Da der nu i årene 1885-86 blev oprettet brugsforeninger rundt om, ønskede nogle mennesker i Øster Egesborg, at de også skulle have en.
Gårdmand Peder Madsen i Røstofte, fik i 1886 en søn, Niels Peder Madsen, hjem med kone og børn. Folk i Røstofte ville gerne hjælpe denne søn på fode igen, og man fik så den ide, at man kunne oprette en brugsforening med ham som uddeler. Der skulle opføres en bygning på Peder Madsens jord.
På det møder, der blev holdt om sagen, tilbød en søn af høker Kristensen, at han ville overtage sin moders forretning og omdanne den til en brugsforening. Det var folk i Røstofte slet ikke med på. De ville have deres egen brugsforening. Men Kristoffer Kristensen erklærede, at enten de ville være med eller ej, så ville han nu gå i gang, og han havde jo bygningen, så han kom først.
Han fik da også sin sag ført igennem, og allerede d. 16. januar 1886 holdtes stiftende møde, hvor en snes mennesker tegnede sig. (Protokollen udviser, at der var 7, der meldte sig). Det bestemtes, at høkerforretningen skulle omdannes til Brugsforeningen med Kristoffer Kristensen som uddeler, og til formand valgtes Christian Nielsen, Lekkende Mark. Lærer Rasmussen, Skovhuse fik overdraget hvervet som den, der skulle udarbejde forslag til vedtægter, og i løbet af 14 dage var alle papirer i orden, og Øster Egesborg Husholdningsforening begyndte handelen d. 5. februar 1886.

Røstofterne ville imidlertid have deres egen forening, og de fik bygget et hus til formålet i 1887, men 4 år senere blev foreningen ophævet.

Også i Stårby blev en høkerforretning omdannet til brugsforening. Det var på foranledning af Anders Hansen. Denne Brugsforening blev nedlagt i 1892.

I ovenstående er årstal og valgte personer i overensstemmelse med forhandlingsprotokollen. De øvrige beretninger stammer fra mundtlig overlevering fra Kristoffer Kristensen.
Kristoffer Kristensen blev kun 4 år i Øster Egesborg, idet han i 1890 aflæstes af sin svoger Hans Madsen, Balle.
På bestyrelsesmøde d. 22. marts 1886 afslog bestyrelsen ag gå i samarbejde med de andre brugsforeninger. Dette mødes forhandlinger er underskrevet af:
Christian Nielsen, husmand, Lekkende
Rasmus Christensen, Øster Egesborg
Chr. Jakobsen, parcellist, Stårby
Hans Jensen, bager, Stårby
Jacob Christensen, smed, Stårby
Ole Jensen, parcellist, Tolstrup
senere møder er også underskrevet af Anders Hansen, gårdejer, Stårby.

Den 4. juli 1886 valgtes af bestyrelse 2 revisorer, det blev:
Frits Jensen, smed, Stårby
H. Jensen, bagersvend, Øster Egesborg