Mern Vandmølle

Mern mølle – tegning af Viggo Nielsen 1917

MERN VANDMØLLE VED SKT. OLAI KILDEN)

Engbo er Mern Håndværker- og Borgerforenings festplads. Tidligere udgjorde Engbo en del af en gigantisk mølledam. Dammens markante bredder ses stadigvæk nord og syd for Mern å. Mod øst på ådalens skråning, lige over for rensningsanlægget, findes i dag resterne af den ret betydelige kgl. MERN VANDMØLLE i “søndre Mæhren”. I kong Valdemars jordebog (1370) kan man læse, at møllen skulle levere 24 skibslæster mel til kongen i Vordingborg. De store vandmasser foran opdæmningen har været betydelige. Roskildebispen, der ejede “Nørre Mæhren”, klager til kongen, fordi mølleren ustandselig oversvømmer hans marker ud mod vest. (Maglemosen). I nyere tid løber møllen tør. Efter 1800 står der i Præstø politiprotokol, at møller, Otto Dalber, forsøger at drive avlingen i mølledammen. En retssag mod daværende sognepræst, Peter Rørdam, Mern (1841-56), beretter om dennes ulovlige dræning af præstegårdens jorder lige ud i mølledammen.

Mern Mølle 
Vandmølle, græsmølle, fæstemølle
-1668-  Peder Nielsen
-1720-1734  Hans Andersen
1734-1766  Jacob Hansen
1766-1767  Otto Christian Jacobsen
1767-1777  Johan Bærent Petersen
1777-1787-  Otto Christian Jacobsen

Kilder:
Holger Munk: Vordingborg Rytterdistrikts vandmøller 1718-1774. Historisk Samfund for Præstø Amt. og http://www.cronberg-ipsen.dk