Mern Forsamlingshus

Mern Forsamlingshus’ protokol:

“Garantselskabet, “Mern ny Forsamlingsbygning”, afholdt 1902 d. 21. marts stiftende generalforsamling i Mern skole, hvor det vedtoges, at selskabet skulle rejse et nyt: FOLKELIGT FORSAMLINGSHUS.

Mandagen d. 7ende April 1902 afholdtes en generalforsamling i Mern Samlingshus, hvor der forhandles med Apoteker Aarslev, Præstø, om køb af Mern Samlingshus, men Enighed kunne ikke opnaaes, da det gamle selskab forlangte 2200 Kr. med en aarlig leje paa 30 kr. til grundens ejer (Proprietær Madelung, Stenlængegaard) og generalforsamlingen kun bød 1800 kr.”

Imidlertid går apoteker Aarslev, med partiet højre i Præstø, med til, at sælge deres “Højrehus” i Mern for halvdelen af det forlangte beløb. Huset havde siden starten navnlig været gæstet ved det årlige borgerlige bal. Befolkningen i Mern foretrak Venstrehuset i Kindvig eller den nærmere rytterskole (indtil 1906) henne ved gadekæret, Kærmindevej.

Som den første formand blev valgt Niels Hansen (vært ved Mern Afholdshotel). Sekretær, lærer Kr. Nielsen læser fra protokollen: “Foranlediget af at Propr. Madelung har tilbudt at sælge A/S Mern Forsamlingshus til Garantselskabet og selv indtræde i Selskabet med et Garantibeløb paa 1000 Kr., afholdtes Bestyrelsesmøde.”

Kr. Nielsen udpeges til at rejse til Præstø og få underskrifter på gældsbrevet af følgende præstøborgere: Apoteker Aarslev, sagfører Dambæk, boghandler Andreas Jensen, fabrikant Hans Chr. Pedersen, købmand Anton Pedersen, købmand Tolderlund m.fl. Alle er medlemmer af Hof- og Borgerforeningen i Præstø (senere Præstø Håndværker- og Borgerforening).

Indtægterne fra salget af “Højrehuset” skulle anvendes til foreningens udvidelse af terrassen på Frederiksminde i Præstø (Opført 1860). Siden den dag og til i dag har Mern Forsamlingshus været flittigt benyttet af mernboerne.