Peter Johansen, Petersgård og Petersværft

Petersgård ca. 1960

Født i Stavreby i Jungshoved Sogn d. 6 april 1723.
Forældre: Gårdejer Johan Hansen Klabowsky fra Polen og hustru Kirsten Hansdatter.
Det hedder om ham som dreng, at han var rask, viljestærk og fingernem.

Han havde stor lydt til at komme til søs, og han rømte derfor hjemmefra (trods stavnsbåndet), og det lykkedes ham at komme til København, hvor han også kom til søs. Han løste borgerskab som skipper 17/5-1747. 20 år senere løste han borgerskab som grosserer.

Først sejlede ham med handelsskib – Danmark-Rusland.
Senere deltog i sejlads med handelsskib Danmark-Ostindien og endelig gik hans farter på ruten Danmark-Kina. Han blev ”Kinafarer”.
Det var ”Asiatisk kompagni” som var et privilegeret selskab og havde af staten fået monopol på denne handel.
Her tjente han så mange penge dels ved handel i det mindre på fremmede skibe, dels ved senere handel i stor stil fra eget skib, at han i 1774 ved auktionen den 26. (eller 27.sept.) var i stand til at købe et af de 12 godser, som ryttergodset var inddelt i. Rasmus Peder Madsen var blandt dem, der bød på auktionen. Men da prisen blev for høj, opildnede han Peder Johansen til at byde op (”Byd – hr. Johansen! Her er gode båndkæppeskove”). Godset blev tilstået Peter Johansen for et bud på 55.500 rdl. Halvdelen blev stående i godset og den anden del, som med renter beløb sig til i alt 31.108 rdl. blev betalt i rater i årene 1775, 1776, 1777. En københavnsk tømrerhandler Lars Larsen var hans kautionist.

Gårdens tilliggende var 68 tdr. land, 6 skp., 1 fdk. 115/48 alb. Hartkorn ager og eng samt skovskyld 3 skp. Hartkorn. Det tilhørende bøndergods udgjorde i alt hartkorn, ager og eng 334 tdr., 4 skp., 115/48 alb. Og skovskyldshartkorn 1 tdr., 4 skpr., 2 fdk. Hertil Kirketiender: 45 tdr. 4 skp. Samt Kalvehave Kirke og Jus Patronatus til samme.

Der blev tinglæst en obligation af 18. dec. 1777 på 18.0000 rdl. fra Peter Johansen til Chr. P. Gætreuer.
Gætreuer var en kendt kunstmaler af fynsk slægt (hofmaler). Han havde samlet en stor formue, som gik til legater til Københavns fattige og til Skt. Hans Hospital.

Lånet til Peter Johansen har muligvis været almindelige pengeanbringelse, men åbner mulighed for, at det er ham, der har udført dekorations- og malerarbejdet på Petersgård, som Peter Johansens erhvervede gods kom til at hedde.

Gætreuer døde 1780, sammen år som godset stod færdig.

d. 25/9-1777 fik Peter Johansen kongelig tilladelse til at anlægge et skibsværft i skellet mellem Langebæk og Stensby skove. Således opstod Petersværft.

I 1788 erhvervedes tillige tilladelse til at holde marketenderi for arbejderne på værftet.

Kilde: Holger Munks arkivalier