Langebæk Asyl

“V.D. 7/1-1926

Søndagsskolejuletræ i Langebæk Asyl.

Hvor frydes Deltagerne, naar de samles om en Søndagsskole, der har bestaaet i over 25 Aar. En enkelt af Arbejderne er hjemkaldt; men endnu staar Christoffer Andersen, Kulsbjerg, i sin Mandomskraft og takker Velyndere af denne Sag. Det er Frk. Suhr, der stiller det hyggelige Asyl til Raadighed, andre yder deres Bidrag, og Resultatet bliver et Juletræ med Chokolade, Kager og Kaffe og en Flok Børn, der ser med Taknemlighed mod de gode Mennesker. De sang de kendte Julesalmer til Frk. Poulsens smukke Orgelspil, Lærer Sørensen udlagde Juleevangeliet og Pastor Jørgensen læste en Fortælling. Alle gik derfra ved 8-Tiden med Følelsen af en dejlig Aften, hvor Tonen var Tak og Ønsket om Lykke for Arbejdet i Søndagsskolen. Chr. B.H.”