Arbejdsmand Viggo Larsen

Vordingborg Dagblad den 28.9.1948

“Arbejdsmand fra Langebæk kvalt i sammenstyrtet Kloakudgravning

Arbejdsmand Viggo Larsen, Langebæk, omkommet ved en tragisk Ulykke i Gaar Eftermiddag.

I Gaar Eftermiddag er der i Langebæk sket en tragisk Ulykke, der har kostet Arbejdsmand Viggo Larsen, Langebæk, Livet.

Viggo Larsen var ved at grave en ca. 2½ Meter dyb Udgravning til en Kloakledning fra det nye Vandværk i Langebæk, som nu er ved at være færdig, og han arbejdede i Gaar Eftermiddag ned i Udgravningen i Nærheden af Snedkermester Holmquists Ejendom.

Hen paa Eftermiddagen syntes Fru Holmquist, at der var noget i Vejen med Udgravningen, og hun gik derfor ind og spurgte sin Mand, om det kunde tænkes, at den kunne skride sammen.

Snedkermester Homquist og Tømrer Sv.Aa. Nielsen skyndte sig hen til Udgravningen og saa da, at den var skredet sammen over Larsen.

De gik straks i Gang med at grave Viggo Larsen fri, og der blev sendt Bud efter Formanden for Vandværket, Købm. Eskesti Sørensen, der tilkaldte Falck fra Præstø. Endvidere blev Læge Suhr-Rasmussen, Langebæk, tilkaldt, men da man fik Larsen gravet fri, viste det sig, at han var død. Han blev derefter af Falck, der havde deltaget i Arbejdet med at grave ham fri, kørt til Amtssygehuset i Stege.

Arbejdsm. Viggo Larsen, der var en meget dygtig og flittig Mand, blev ca. 43 Aar gl. Han efterlader sig Hustru og to Børn.

Under Politiets Undersøgelse i Anledning af Ulykken, er det blevet oplyst, at der ved Siden af Kloakudgravningen er nedlagt en Vandledning i en Dybde af 1,30 m. Mellem denne og Kloakudgravningen er der kun en fast Jordvold paa ca. 40 cm.s Bredde, og det er dette, der har bevirket, at Udgravningen er skredet sammen. Ulykken er sket mellem Kl. 15 og Kl. 15,20, og Viggo Larsen blev fastklemt i oprejst Stilling med Hovedet frit.”


Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *