Vedtægt for Renholdelse af Skolerne i Kallehave kommune

I henhold til §9 Nr. 69 af 14de April 1905

I.   Skolens Forstue fejes daglig, og de deri værende Hylder, Skabe og Knagerækker aftørres med en vaad Klud og afvaskes saa ofte, det er nødvendigt.

II.  Skolestuens Gulv kittes eller tættes paa anden Maade, ferniseres, males eller belægges med Linoleum, efter Bestemmelse af Sogneraadet. Væggene og Loftet males, glittes eller kalkes. Hvor Kalkning anvendes, bør denne foretages mindst 2 Gange aarligt, og samtidig maa Gulvet ferniseres, hvor det ikke er malet eller belagt med Linoleum.

Gulvet skal daglig aftørres med en vaad Klud og sammen med Panelerne vaskes en Gang ugentlig. Hvor Gulvet er paastrøget støvbindende Olie, skal det kun fejes daglig.

III. Skoleborde, Bænke, kateder og Vægtavler skulle daglig aftørres med en vaad Klud, saaledes at de ved Undervisningens Begyndelse er fri for Støv. Vinduerne pudses mindst hver 14de Dag.

Mindst en Gang om Aaret skal Klasseværelserne underkastes en Hovedrengøring.

IV.  Udluftning af Skolestuen i Henhold til Loven paahviler Lærerne (Lærerinderne) i deres respektive Klasser. Skolebørnene maa kun i Tilfælde af ugunstigt Vejr opholde sig i Skolelokalerne i Fritiden mellem Timerne.

V.   Det er ubetinget forbudt at spytte paa Gulvet i Skolestuen, ligesaa lidt som Spyt maa anvendes til Rensning af Haandtavler og Vægtavler. Forsaavidt Anbringelse af Spytkummer i Skolestuen anses for nødvendig, skulle disse Kummer stadig være forsynede med Vand og daglig renses.

Det anbefales, at der til Tavlernes Rensning i Klasseværelset hensættes en Skaal Vand til at væde de medbragte Tavleklude.

VI.  De under II.-V. fastsatte Bestemmelser komme efter Omstændighederne ogsaa til Anvendelse i Gymnastiklokaler.

VII. Skolens Retirader skulle til enhver Tid holdes rene, og det maa nøje overholdes, at de tømmes, forinden de ere overfyldte. Pissoirerne skulle daglig udskylles.

VIII. Det paahviler Sogneraadet at drage Omsorg for, at Skolelokalerne, Forstuer og Latriner renholdes i Overensstemmelse med nærværende Vedtægt. De dermed forbundne Omkostninger udredes af Kommunekassen.

IX.  Skolekommissionen har at forvisse sig om, at denne Vedtægts Forskrifter nøje overholdes. Det daglige Tilsyn med Rengøringen kan overdrages til Læreren, (Lærerinden, Forskolelærerinden), hvis Ordre vedkommende, der paatager sig Rengøringen, maa rette sig efter, hvis Arbejdet ikke udføres i Overensstemmelse med Vedtægten.

Kallehave Sogneraad den 7. November 1905

P.S.V.

J. Nielsen

Formand