Kallehave bliver Kalvehave

“København, den 4. november 1933                                                                              78 aa/33

Efter at Statsministeriet med Skrivelse af 8. september d.A. fra Indenrigsministeriet havde modtaget Sogneraadets Skrivelse af 31. august d.A. vedrørende Bibeholdelse af Sognets Navn i den hidtidige Skrivemåde: “Kallehave”, udbad man sig en Udtalelse over Sagen fra Stednavneudvalget, fra hvilket man derefter har modtaget saalydende Skrivelse af 27.f.M.

“I Anledning af den med det høje Ministeriums Paategning af 14.f.M. til Udvalgets Erklæring fremsendte hoslagt tilbagefølgende Sag skal Udvalget udtale følgende.

Navnet Kalvehave er et saa gennemskueligt og klart Stednavn, at enhver umiddelbart vil forstaa dets Betydning, om det staves i Overensstemmelse med almindeligt Rigsdansk. I middelalderlig Form hedder det Kalvæhaghæ, saaledes 1304, og betyder “Indhegning til Kalve”, men det er rigtigt, at Stavemaaden Kalle- tidligt kommer i Brug, ihvertfald allerede i 17’Aarhundrede. I moderne Tid er det dog blevet forsøgt at indføre den historisk korrekte Form Kalve-. saaledes allerede paa ældre Generalstabskort, og denne er blevet genoptaget i Udvalgets Forslag.

Nu er Kalvehave et særdeles hyppigt Navn Landet over, ganske som de tilsvarende Sammensætninger Kohave, Hestehave, Lammehave, Studehave og gedehave, og Kalvehave forekommer som Bebyggelsesnavn i en Række Tilfælde, i Postadressebogen for 1933 saaledes 38 Gange; det overvejende Antal staves i anførte Fortegnelse Kallehave, men 6 af Eksemplerne dog Kalvehave. Dertil kommer formentlig 8 jyske Eksempler, som skrives Kalhave.

Udvalget har ment, at disse Navne vandt saa meget i Klarhed og Gennemsigtighed, naar de blev skrevet ensartet, i Overensstemmelse med Rigssproget, at det maatte være den heldigste Løsning, hvorimod der under den nuværende Tingenes Tilstand vanskeligt vilde kunne opnaas den tilstrækkelige Fasthed, da det jo uden Tvivl lejlighedsvis vil hænde, at nogle af dem bliver skrevet i Overensstemmelse med den almindelige Retskrivning, altsaa Kalvehave. Ganske paa samme Maade har Udvalget foreslaaet i Stedet for Kalleboerne, Kallebostrand at skrive Kalveboderne, Kalvebodstrand, men her var Vejen maaske nok mere banet, idet de sidstnævnte Former i de senere Aar paa forskellig Maade lejlighedsvis var kommet i Brug.

Med Hensyn til den i Ansøgningen anførte Motivering, at Navnet trods den “nye” Skrivemaade Kalvehave dog uvægerligt vil blive udtalt som hidtil, skal Udvalget bemærke, at dette langtfra er nogen Anstødssten. Det hænger utvivlsomt sammen med, at man paa Stedet, ligesom forøvrigt i store Dele af Befolkningen, udtaler alle Ord med Kalve- (f.Eks. Kalvebaas, Kalvekød) som Kalle-, og som Følge deraf vil Navnet ikke være udsat for en Udtale efter Bogstaven, og paa den anden Side vil Stavemaaden sikkert efterhaanden falde alle naturlig og selvfølgelig.

Fra Udvalgets Side maa det hævdes, at et Navn som det foreliggende, der er udbredt Landet over, ikke gerne skulde optræde i altfor mange forskellige Stavemaader, i Henhold til derom udtalte stedlige Ønsker. Ved enestaaende Navne, hvis Betydning er dunkel, spiller Stavemaaden afgjort mindre Rolle end ved Navne som dette, der indeholder almindelige, let genkendelige Rigsmaalsord.”

Hertil kan Statsministeriet henholde sig

Underskrevet af TH. Stauning”

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *